Thiết bị đo kiểm phổ màu

Liên hệ

– Máy quang phổ hồng ngoại.

– Bộ màu hệ số truyền qua.

– Bộ màu hệ số phản xạ hồng ngoại.

– Bộ Chuẩn màu đo kiểm các máy phân tích quang phổ phát xạ.

– Bộ mẫu phản xạ.

– Bộ mẫu màu truyền qua.

0983 563 556